Can we live without religion?

മതം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവില്ലേ? മതമില്ലാതെ അവനു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങിനെ തമ്മിൽ തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന മതങ്ങൾ? മതം മനുഷ്യൻ തന്നെ സൃഷ്ട്ടിച്ചതല്ലേ? ദൈവങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ട്ടിച്ചതല്ലേ ? ഇനി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ തന്നെ സ്രുഷ്ട്ടി  അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ, ദൈവമാണോ മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവം നന്നായി ജീവിക്കനല്ലെ മനുഷ്യനോടു പറയുകയുള്ളൂ…..അല്ലാതെ  “നിങ്ങൾ   പോയി കുറെ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരസ്പരം കലഹിച്ചു ജീവിക്കുവിൻ” എന്ന് ദൈവം പറയുമോ ? ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നതക്കും കലഹത്തിനും […]

Read More...
WHY ??

My best friend sent me these questions……Interesting……   Why do supermarkets make the sick walk all the way to the back of the store to get their prescriptions while healthy people can buy cigarettes at the front? Why do people order double cheeseburgers, large fries, and a diet coke? Why do banks leave vault doors […]

Read More...
The feeling of being naked – Is it the result of a sinful mind?

The feeling of being naked – Is it the result of a sinful mind? Posted on October 30, 2012 by jojimmy.com The discussion last week was about the dress code in church. I mentioned what one of my friends said – during a mass in summer he refused to take Holy Communion from someone who was giving out […]

Read More...
A RACE TO ….. DEATH !!!

A RACE TO ….. DEATH !!! Posted on March 20, 2013 by jojimmy.com A  RACE  TO ….. DEATH !!! From the moment we are born, we start a walk….a walk towards something not so nice…..(?? who knows if it is nice or not??)…we are all walking towards DEATH!!! It’s the only permanent aim of our life’s journey…Like it […]

Read More...
Don’t want to be a human being!

Don’t want to be a human being! Posted on March 8, 2012 by jojimmy.com In my community, everyone wants to be like God; no one wants to be a human being! If God created human being as human being, He wanted them as human being. But they are trying to become something else. They are pretending as something else. Because […]

Read More...
“Not my fault, he started it”

“Not my fault, he started it” Posted on March 6, 2012 by jojimmy.com Every time I hear David Cameron and his ministers moan “Labour started it and we are trying to clean it”, It’s a result of the Labour policy”, “Labour did it and UK are paying for it” etc. etc., I feel really frustrated. It’s too childish […]

Read More...
What God Does

What God Does   Posted on February 24, 2012 by jojimmy.com   It happened few years ago. During that lunchtime, we were talking about the news of a little girl’s death in an accident. Mr X asked me where were your God then? Why didn’t He save her? I just asked him back: “Is your little daughter doing […]

Read More...
German lessons

German lessons Posted on May 20, 2011 by jojimmy.com It’s been few months since I wrote on this page. Many interesting topics had arisen, and I did many essays in my mind but never got a chance to sit down and write it here due to busy schedules – life, kids, job, studies, friends, relatives, sports, list is […]

Read More...
Cost of faith = £6.9m + £6.3m + £3.8m + policing costs

Cost of faith = £6.9m + £6.3m + £3.8m + policing costs Posted on February 17, 2011 by jojimmy.com There were three BBC news items which caught my attention this morning (17/02/2011). They are: Hundreds of jobs to go at council (http://www.bbc.co.uk/go/rss/-/news/uk-england-black-country-12483367) Police consider 2,250 job losses (http://www.bbc.co.uk/go/rss/-/news/uk-england-birmingham-12491503) UK taxpayer Pope bill over £6.9m (http://www.bbc.co.uk/go/rss/-/news/uk-12485019)   Is it […]

Read More...
Question – Drinking

Question – Drinking Posted on February 16, 2011 by jojimmy.com Is alcohol consumption a Sin? and Why? (whatever your answer be, drink responsibly)

Read More...
Question – Voting for Prisoners

Question – Voting for Prisoners Posted on February 16, 2011 by jojimmy.com UK Govt.  proposed right to vote for prisoners at general elections , however, I heard it did not pass.  What do you think?

Read More...
Your Healthcare – when you need or when they can?

Your Healthcare – when you need or when they can? Posted on February 15, 2011 by jojimmy.com Why do we have to pay money to government and wait for a treatment forever until you have suffered all pains and misery? UK is not India, UK is not Uganda. It’s a modern, well developed for centuries, very wealthy country. […]

Read More...
Question – St. Joseph

Question – St. Joseph Posted on February 14, 2011 by jojimmy.com We know Jesus lived with parents until he was about 30 years of age. What happened to St. Joseph after that?

Read More...
Preach or Practice – Better way to be with Him

Preach or Practice – Better way to be with Him Posted on February 14, 2011 by jojimmy.com There have always been discussions (arguments, more precisely) about what is more important – preach or practice (verbal worship to God or practical help to His needy people).  I have earlier put some other similar articles in this blog, but this […]

Read More...
Jobs or Benefits

Jobs or Benefits Posted on November 22, 2010 by jojimmy.com Having said ‘Protect the people’ in one of my previous articles, I must now talk a bit further about what I mean by this protection. I am no fan of people protectionism and benefit culture. I am against giving out money for everyone and making them lazy. I […]

Read More...
Minimum Wages

Minimum Wages Posted on November 22, 2010 by jojimmy.com Whenever I talk about minimum wages, people are so angry and look at me like I am the enemy of the nation. I am not against protecting people from exploitation by employers – but it should not be via fixing a price for labour by government. Before fixing a […]

Read More...
Too Loud

Too Loud Posted on November 20, 2010 by jojimmy.com There have been some rumours in my kerala catholic community about the level of noise during prayer meetings in our houses. Some people think praying loudly will bring better benefits and they persuade people for it. Some others think praying at a lower voice brings more attention to what […]

Read More...
What God Want

What God Want Posted on November 20, 2010 by jojimmy.com God created us all. Some people say we should praise the god all the time and pray for more blessings all the time. God created all human beings – he designed the shape and features for us. If prayers and praises were that all He needed he could […]

Read More...
Online communities – how many is too many?

Online communities – how many is too many? Posted on November 16, 2010 by jojimmy.com I get lots of invitations from my friends and relatives to join many online communities or something like that – recent ones are Shtyle, WAYN, etc. Looks like people are registering for any rubbish if it’s free on the internet. And they stupidly […]

Read More...
People Vs Nation

People Vs Nation Posted on November 16, 2010 by jojimmy.com So what we get in UK after the new govt’s strange economic and social measures? They are cutting all public sector services, including police, leading to tens of thousands of people losing their jobs – in a time when there are no private sector opportunities and no private […]

Read More...
Govt, NHS Reforms and Me

Govt, NHS Reforms and Me Posted on November 16, 2010 by jojimmy.com What about the dramatic reforms that’s happening in the NHS now. The idea is to give powers to people – sounds good. So who knows people’s health needs best – of course their GPs. So that’s why they call it “GP lead commissioning of health services”. […]

Read More...
Forgotten soon

Forgotten soon Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com There are many people I knew or met or been in good friendship with in my life, but later ignored me or said they don’t know me, or behaved in such way. I don’t remember his name. But my best guess is “Soman”. He had very long hair and […]

Read More...
Thanking you

Thanking you Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com For certain things I have to say special thanks to BJ. There are many things in our life we don’t notice because they are changes which happened slowly and quietly. One thing I have to mention here is my diet – BJ did a good job there. Earlier I […]

Read More...
Headless at work

Headless at work Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com My head will explode soon. I feel so for many days. Don’t know why. I even imagine myself  sitting without head at my work desk. If my head explodes, what would it be like then. I won’t feel a thing. I will still be sitting there – just […]

Read More...
Being a child

Being a child Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com Another short dream i have seen goes like this: it was so nice. i left me in a very  emotional mood. this happened few mon ths ago, so i dont remmeber it fully. but a gist is below: I get mental trouble and think I am only as […]

Read More...
A good dream, finally

A good dream, finally Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com All my life, the dreams I used to see were either bad or horrible or end with myself in a pathetic situation. Many times i have screamed at the end of the dream – possibly in a stage I found myself helpless. But last night, may be […]

Read More...
Naughty boy

Naughty boy Posted on November 14, 2010 by jojimmy.com A man (X) is in agony – acute mental pain. His memories from childhood upset him. He is the reason behind his parent’s death. He was only 5 yrs old (tbc) then. Time frame is back in pre-independence period in India. A happy family in a village, a young […]

Read More...

JIMMY JOSEPH